REGULAMIN SIMC 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 27/2017

Zarządu Studenckiego

Towarzystwa Naukowego

SUM w Katowicach

z dnia 20 grudnia 2017 roku

 

 

Regulamin

SIMC 2018

International Medical Congress of Silesia 2018

w Katowicach - Ligocie

25-26 kwietnia 2018 r.

 

 § 1.

 

 1. Organizatorem „International Medical Congress of Silesia 2018" w Katowicach – Ligocie, zwanej dalej Konferencją, jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej Komitetem, powołany przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwany dalej STN SUM, działając na mocy porozumienia o współpracy z Samorządem Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 1. Konferencja odbędzie się 25 i 26 kwietnia 2018 roku w salach wykładowych Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach przy ulicy Medyków w Katowicach - Ligocie.

 

 1. Za udział w Konferencji nie będzie pobierana opłata.

 

 1. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów.

 

 1. Oficjalnymi językami Konferencji są język polski i angielski.

 

 1. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są:

 

 1. w sesjach studenckich: studenci uczelni medycznych studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich wszystkich lat i kierunków, oraz lekarze stażyści, zrzeszeni w kołach naukowych przy uczelniach medycznych.
 2. w sesjach doktoranckich: uczestnicy studiów doktoranckich przy uczelniach medycznych.

 

 1. Kurator STN SUM powoła Komisję Naukową ds. Kwalifikacji Prac, zwaną dalej Komisją, złożoną z pracowników naukowych SUM. Komisja będzie miała prawo kwalifikować prace do poszczególnych sesji.

 § 2.

 

 1. W ramach Konferencji planowane są sesje studenckie: prac oryginalnych i interdyscyplinarna sesja przypadków medycznych oraz sesje doktoranckie prac oryginalnych

 

Sesje studenckie:

I – Sesje prac oryginalnych:

- Anestezjologii, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii;

- Biotechnologii i genetyki;

- Chirurgii;

- Chorób wewnętrznych;

- Dermatologii, alergologii i chorób zakaźnych;

- Dietetyki i żywienia;

- Farmacji i farmakologii klinicznej;

- Fizjoterapii i aktywności fizycznej;

- Ginekologii i położnictwa;

- Innych specjalności zabiegowych;

- Kardiologii

- Kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii;

- Nauk podstawowych i medycyny doświadczalnej;

- Neonatologii;

- Neurologii i neurochirurgii;

- Onkologii klinicznej;

- Ortopedii,

- Pediatrii;

- Transplantologii;

- Psychiatrii;

- Radiologii, radiodiagnostyki i medycyny nuklearnej;

- Seksuologii;

- Stomatologii;

- Zdrowia publicznego i ochrony zdrowia;

II - Interdyscyplinarna Sesja Przypadków Medycznych:

- Specjalności zabiegowe;

- Specjalności niezabiegowe;

 

Sesje doktoranckie:

- Medycyny doświadczalnej;

- Medycyny klinicznej;

- Medycyny ogólnej;

 

 1. Aby dana sesja się odbyła, musi zostać do niej zgłoszonych co najmniej 5 prac. Jeżeli zostaną zgłoszone 4 prace lub mniej, Komisja zakwalifikuje je do innych sesji zwykłą większością głosów. Decyzja Komisji jest niezaskarżalna.

 

 1. W przypadku gdy do danej sesji plenarnej zostanie zakwalifikowane więcej niż 25 prac, Komitet zastrzega sobie prawo do podziału sesji.

 

 1. Za górny limit prac w danej sesji naukowej uznaje się 50 prac (decyduje kolejność wpływu abstraktów).

 

§ 3.

 

 1. Termin przesyłania streszczeń prac upływa o godzinie 23:59 dnia 11.03.2018 roku.

 

 1. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę.

 

 1. Każdy uczestnik może być autorem lub współautorem maksymalnie 6 prac.

 

 1. Każdy uczestnik może być autorem lub współautorem maksymalnie 2 prac w jednej sesji.

 

 1. Limit autorów jednej pracy wynosi 6 osób. Prace, które posiadają więcej niż 6 współautorów nie będą kwalifikowane do wygłoszenia.

 

 1. Prezentacje, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i pochodzą z rozprawy doktorskiej bądź habilitacyjnej, nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury danej sesji zwykłą większością głosów. Decyzja ta będzie niezaskarżalna.

 

 1. Prace poglądowe nie będą kwalifikowane do wygłoszenia.

 

 1. Komisja nie zakwalifikuje prac do sesji studenckich, których współautorami są doktoranci, lub pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej pracy z sesji naukowej w trakcie trwania Konferencji.

 

 1. Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanej przez nadsyłającego pracę sesji naukowej na podstawie decyzji Komisji.

 

 1. Komitet zwykłą większością głosów odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Decyzja ta będzie niezaskarżalna.

 

§ 4.

 

 1. Streszczenie musi być przesłane za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym http://stn.sum.edu.pl.

 

 1. Prace spoza formularza rejestracyjnego nie będą brane pod uwagę.

 

 1. Należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza w języku angielskim zgodnie z podaną instrukcją.

 

 1. Limit znaków dla streszczenia w języku angielskim wynosi 1700.

 

 1. Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów.

 

 1. Za treść i formę streszczenia odpowiada wyłącznie osoba zgłaszająca.

 

 1. Osoba zgłaszająca oświadcza, że zgłaszana praca nie była nigdy wcześniej wygłaszana.

 

 1. Po wprowadzeniu danych do formularza rejestracyjnego nie będzie możliwości ich zmian.

 

 1. Prace wysłane po terminie nie będą weryfikowane.

 

 1. Informacja o przydzieleniu pracy do określonej sesji zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu rejestracyjnym w terminie 10 dni od zakończenia ostatecznej rejestracji.

 

 1. Lista zakwalifikowanych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl) w terminie 14 dni od zakończenia ostatecznej rejestracji.

 

§ 5.

 

 1. Praca powinna być wygłoszona przez jednego ze współautorów.

 

 1. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku angielskim.

 

 1. Pierwszy slajd prezentacji powinien zawierać: nazwiska autorów pracy, tytuł pracy, nazwisko opiekuna pracy i/lub SKN oraz nazwę SKN.

 

 1. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 7 minut, na dyskusję 3 minuty.

 

 1. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do wzięcia udziału w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu ze współautorów.

 

 1. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje powinny być zapisane na nośniku typu „pendrive" w programie Power Point (format pliku .ppt lub .pptx) lub formacie Portable Document Format (.pdf). Prezentacje dostarczone w inny niż ww. sposób nie będą akceptowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania i wynikające stąd skutki.

 

 1. Prezentacje w innym formacie niż Power Point oraz Portable Document Format nie będą przyjęte i dopuszczone do prezentacji.

 

 1. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej daną sesję w odpowiedniej sali w godzinach wskazanych w opublikowanym na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl) planie konferencji. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego oraz tytułem pracy. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie spowoduje przesunięcie wystąpienia na koniec sesji.

 

 1. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej wystąpienie zostanie przesunięte na koniec sesji.

 

 1. Lista zakwalifikowanych prac będzie tym samym kolejnością wygłaszanych prac. Ewentualne uwagi można zgłaszać do tygodnia od opublikowania listy na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl). Uwagi w żaden sposób nie będą wiążące.

 

§ 6.

 

 1. Prace będą oceniane przez Jury, w skład których wejdą pracownicy naukowi i specjaliści z danych dziedzin. Ocena Jury jest ostateczna i niezaskarżalna.

 

 1. Członek Jury nie może oceniać prac pochodzących ze Studenckiego Koła Naukowego, którego jest Opiekunem i/lub prac których jest bezpośrednim opiekunem.

 

 1. Elementy pracy oceniane przez Jury: wartość merytoryczna (wstęp, cel, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski), sposób prezentacji, przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na prezentację, sposób i forma prowadzenia dyskusji, twórczy wkład własny w przygotowanie pracy.

 

 1. Za wygłoszenie prezentacji oraz przeprowadzenie dyskusji w języku angielskim autorom przysługuje dodatkowy 1 punkt do oceny ogólnej od każdego członka Jury.

 

 1. Po zakończeniu każdej sesji, w obecności przedstawiciela Jury, karty ocen członków Jury zostaną umieszczone w kopercie zbiorczej, zaklejone i dostarczone do biura konferencji przez osobę prowadzącą sesję.

 

 1. Na podstawie wyników zamieszczonych na kartach ocen Jury w sesjach zostaną wyłonione:

 

a.3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz 2 wyróżnienia, gdy liczba prac w danej sesji przekroczy 20;

b.3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie, gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 20 i nie mniej niż 16;

c.3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce), gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 15 i nie mniej niż 10;

d.2 najlepsze prace (I miejsce i II miejsce), gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 9.

 

 1. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrodę rzeczową oraz dyplom z wyszczególnieniem sesji, autorów, tytułu oraz zajętego miejsca.

 

§ 7.

 

 1. Jedynym dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach, dyskusji oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.

 

 1. Certyfikaty będą wydawane po zakończeniu każdej sesji, na żądanie osób uprawnionych.

 

 1. Oficjalne wyniki klasyfikacji prac zostaną ogłoszone podczas podsumowania Konferencji w dniu 26 kwietnia 2018 roku, po zakończeniu wszystkich sesji.

 

 1. Informacje dotyczące wyników nie będą udzielane telefonicznie ani w drodze wiadomości e-mail.

 

 1. Plan Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej STN.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne w przypadku sesji studenckich rozstrzyga Zarząd STN SUM w Katowicach w porozumieniu z Kuratorem.

 

 1. Wszelkie kwestie sporne w przypadku sesji doktoranckich rozstrzyga Samorząd Doktorantów SUM w Katowicach w porozumieniu z Opiekunem.

 

§ 8.

 

 1. W przypadku nieobecności autorów nagrodzonej pracy na podsumowaniu Konferencji w dniu 26 kwietnia 2018 roku, odbiór nagrody będzie możliwy do dnia 30 czerwca 2018 roku. Po tym terminie nagrody rzeczowe przechodzą na rzecz Organizatora.

 

 1. Nagroda może zostać odebrana osobiście lub przesłana pod wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Organizatora.

 

 1. Odbioru osobistego nagrody będzie mógł dokonać jeden z autorów pracy lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie podpisane przez jednego z autorów pracy, po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu.

 

 1. Wysyłka nagród za pośrednictwem Poczty Polskiej będzie możliwa po wcześniejszym przesłaniu do Organizatorów podania z prośbą o przesłanie nagrody przez jednego z autorów pracy.