Koła naukowe

Na podstawie Statutu Studenckie Towarzystwo Naukowe SUM zrzesza i rejestruje Studenckie Koła Naukowe utworzone w ramach jednostek organizacyjnych wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Do rejestracji koła konieczne jest jest dostarczenie do Zarządu STN SUM formularza rejestracyjnego Koła przez Opiekuna Koła (poprzez złożenie go we właściwym dziekanacie) do dnia 31 października danego roku akademickiego. Na podstawie złożonych dokumentów Zarząd STN SUM tworzy rejestr Studenckich Kół Naukowych.

Formularz rejestracyjny Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Poniżej publikujemy listy Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim 2022/23.

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Do dnia 14 września danego roku akademickiego Opiekun Koła składa do właściwego Dziekana sprawozdania z działalności koła.

Formularz sprawozdawczy z działalności Studenckiego Koła Naukowego (do pobrania)

Zaświadczenie o działalności w Studenckim Kole Naukowym (do pobrania)


Na podstawie złożonych dokumentów Studenckie Towarzystwo Naukowe tworzy Ranking Studenckich Kół Naukowych i ma przyjemność wyróżnić i nagrodzić najbardziej zaangażowane Studenkie Koło Naukowe.

Najwyższe lokaty w rankingu Studenckich Kół Naukowych zajęli:

I MIEJSCE
Studenckie Koło Nukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii WNoZK

II MIEJSCE
Studenckie Koło Naukowe przy III Katedrze i Klinice Kardiologii WNMZ

III Miejsce
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Patologii Komórki w Zabrzu WNMZ

WYRÓŻNIENIA
Studenckie Koło Naukowe Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej WNMK

SKN Psychospołecznych uwarunkowań zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego WNoZB

SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej WNF

Gratulujemy!

Pełny Ranking Kół


Regulamin rankingu kół (do pobrania)

Wyniki Rankingu Studenckich Kół Naukowych za wcześniejsze lata