• Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  SIL glaxo nutri center borgis
 • Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  polskie towarzystwo farmaceutyczne societas chirurgum polonorum mediteka
 • Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  Polonorum Societas SIA medpharm polska ptd
 • Sponsorzy i Patroni Medialni IX Międzynarodowej i LIII Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2014
  medycyna praktyczna tvp katowice wydawnictwo medyk psp

Uwaga! Studenci programu anglojęzycznego

Studenci programu anglojęzycznego, wyrażający chęć uczestnictwa w pracach Studenckich Kół Naukowych,
mają możliwość przystąpienia do jednego z 50 Studenckich Kół Naukowych działajacych w ramach jednostek organizacyjnych
Wydziału Lekarskiego w Katowicach.
Ponadto, studenci ci mogą również wnioskować o założenie nowego Studenckiego Koła Naukowego.
Zgodnie z zapisami Statutu Studenckiego Towarzystwa Naukowego, każdy student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
będący członkiem jednego ze Studenckich Kół Naukowych, działających w ramach jednostek danego Wydziału SUM w Katowicach
jest członkiem Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM w Katowicach.
Podstawowymi jednostami organizacyjnymi Studenckiego Towarzystwa Naukowego są Studenckie Koła Naukowe, działające w ramach jednostek organizacyjnych Wydziałów SUM w Katowicach.
Założenie Studenckiego Koła Naukowego przy danej jednostce organizacyjnej wymaga uzyskania pozytywnej opinii jej kierownika.
Rejestracja Studenckiego Koła Naukowego odbywa się do dnia 31 października, we właściwym Dziekanacie,
zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik Nr 2 Statutu STN.  
W związku z powyższym, utworzenie English Division Research Society of the Medical University of Silesia nie jest zasadne. 

III Interdyscyplinarna Psychologiczna Konferencja Młodych Naukowców BURZA MÓZGÓW 2015


Serdecznie zapraszamy 
studentów i doktorantów do udziału w

III Interdyscyplinarnej Psychologicznej Konferencji Młodych Naukowców

BURZA MÓZGÓW 2015

Konferencja jest przeglądem dorobku badawczego studentów i doktorantów polskich uczelni.

Prace przedstawiane będą w formie prezentacji multimedialnej lub posteru.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konferencja odbędzie się

10 kwietnia 2015 roku

Miejscem wydarzenia będzie

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79

Wydarzenie ma charakter Konkursu na najlepsze raporty z badań empirycznych

Do wygrania 1000 zł oraz tytuł Młodego Naukowca „Burzy Mózgów 2015”

Zgłoszeniem pracy na jest przesłanie na adres

wypełnionego formularza zgłoszeniowego i streszczenia

do dnia 15 marca 2015

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajduje się na stronie

http://dzienmozguus.wix.com/2015

w zakładce „Burza Mózgów”

Wydarzenie zorganizowane z okazji

IV Międzyuczelnianej Konferencji Dzień Mózgu w Szczecinie

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI STN

X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej 
Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach - Ligocie
21-22 maj 2015 r.

§ 1.

 1. Organizatorem X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach - Ligocie, zwanej dalej (Konferencją) jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej (Komitetem) powołany przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 2. Konferencja odbędzie się 21 i 22 maja 2015 r. w salach wykładowych Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach przy ulicy Medyków w Katowicach - Ligocie.
 3. Za udział w Konferencji nie będzie pobierana opłata.
 4. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów.
 5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski i angielski.
 6. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich wszystkich lat i kierunków uczelni medycznych oraz lekarze stażyści, zrzeszeni w kołach naukowych przy uczelniach medycznych.
 7. Kurator STN SUM powoła Komisję Naukową ds. Kwalifikacji Prac, zwaną dalej (Komisją), złożoną z pracowników naukowych SUM. Komisja będzie miała prawo kwalifikować prace do poszczególnych sesji.

§ 2.

 1. W ramach Konferencji planowane są następujące sesje plenarne:
 • Anestezjologii, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii;
 • Biologii molekularnej i genetyki;
 • Chirurgii;
 • Chorób wewnętrznych;
 • Dermatologii, alergologii i chorób zakaźnych;
 • Dietetyki i żywienia;
 • Farmaceutyczna;
 • Fizjoterapii i aktywności fizycznej;
 • Ginekologii, położnictwa i seksuologii;
 • Innych specjalności zabiegowych;
 • Kardiologii
 • Kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii;
 • Nauk podstawowych i medycyny doświadczalnej;
 • Neonatologii;
 • Neurologii i neurochirurgii;
 • Onkologii klinicznej;
 • Ortopedii,
 • Pediatrii;
 • Prac humanistycznych;
 • Psychiatrii,
 • Radiologii, radiodiagnostyki i medycyny nuklearnej.
 • Stomatologii;
 • Zdrowia publicznego i ochrony zdrowia;
 1. Aby dana sesja się odbyła, musi do niej zostać zgłoszonych co najmniej 5 prac. Jeżeli zostanie zgłoszone 4 prace lub mniej, Komisja zakwalifikuje je do innych sesji.
 2. W przypadku gdy do danej sesji plenarnej zostanie zakwalifikowane więcej niż 25 prac Organizator zastrzega sobie prawo do podziału tej sesji.
 3. Za górny limit prac w danej sesji naukowej uznaje się 50 prac (decyduje kolejność nadsyłania abstraktów).

§ 3.

 1. Termin przesyłania streszczeń prac upływa 22.03.2015 roku.
 2. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę.
 3. Każdy uczestnik może być pierwszym autorem maksymalnie 5 prac.
 4. Limit autorów jednej pracy wynosi 6 osób.
 5. Prezentacje, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i będące częścią rozprawy doktorskiej bądź habilitacyjnej, nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury danej sesji. Decyzja ta będzie nieodwołalna.
 6. Prace poglądowe nie będą kwalifikowane do wygłoszenia.
 7. Komisja nie zakwalifikuje prac, których współautorami są doktoranci, lub pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej pracy z sesji naukowej w trakcie trwania Konferencji.
 8. Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanej przez nadsyłającego pracę sesji naukowej na podstawie decyzji Komisji.
 9. Komitet odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 4.

 1. Streszczenie musi być przesłane za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym http://stn.sum.edu.pl.
 2. Prace spoza formularza rejestracyjnego nie będą brane pod uwagę.
 3. Należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.
 4. Limit znaków dla streszczenia w języku polskim wynosi 1900, natomiast dla streszczenia w języku angielskim 1700.
 5. Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów.
 6. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
 7. Po wprowadzeniu danych do formularza rejestracyjnego nie będzie możliwości ich zmian.
 8. Prace wysłane po terminie nie będą weryfikowane.
 9. Informacja o przydzieleniu pracy do określonej sesji zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu rejestracyjnym.
 10. Lista zakwalifikowanych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl) w terminie do dwóch tygodni od zakończenia ostatecznej rejestracji.

§ 5.

 1. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.
 2. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku angielskim.
 3. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 7 minut, na dyskusję 3 minuty.
 4. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.
 5. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje powinny być zapisane na płycie CD-R lub innym nośniku w programie Power Point (w formacie .ppt lub .pptx). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.
 6. Prezentacje w innym formacie niż Power Point nie będą przyjęte i dopuszczone do prezentacji.
 7. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej daną sesję w odpowiedniej sali w godzinach 8.00 - 8.30. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie spowoduje przesunięcie wystąpienia na koniec sesji.
 8. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej wystąpienie zostanie przesunięte na koniec sesji.
 9. Lista zakwalifikowanych prac będzie tym samym kolejnością wygłaszanych prac. Ewentualne uwagi można zgłaszać do tygodnia od opublikowania listy na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl).

§ 6.

 1. Pracę będą oceniane przez Jury, w skład których wejdą pracownicy naukowi i specjaliści z danych dziedzin. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 2. Członek Jury nie może oceniać prac pochodzących z koła, którego jest opiekunem.
 3. Elementy pracy oceniane przez Jury: wartość merytoryczna (wstęp, cel, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski), sposób prezentacji, przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na prezentację, sposób prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie pracy.
 4. Za wygłoszenie prezentacji w języku angielskim autorom przysługuje dodatkowy 1 punkt do oceny ogólnej.
 5. Po zakończeniu każdej sesji w obecności przedstawiciela Jury sporządzony będzie protokół zawierający ocenę poszczególnych prac.
 6. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokołach w sesjach zostaną wyłonione:
  1. 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz 2 wyróżnienia, gdy liczba prac w danej sesji przekroczy 20;
  2. 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie, gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 20 i nie mniej niż 16;
  3. 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce), gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 15 i nie mniej niż 10;
  4. 2 najlepsze praca (I miejsce i II miejsce), gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 9.
 7. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom z wyszczególnieniem sesji, autorów, tytułu oraz zajętego miejsca.

§ 7.

 1. Jedynym dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach, oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.
 2. Certyfikaty będą wydawane po zakończeniu każdej sesji.
 3. Oficjalne wyniki klasyfikacji prac zostaną ogłoszone podczas podsumowania Konferencji w dniu 22 maja 2015 po zakończeniu wszystkich sesji.
 4. Informacje dotyczące wyników nie będą udzielane telefonicznie.
 5. Plan Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej STN.
 6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Zarząd STN SUM wraz z Kuratorem.

I MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA PSYCHIATRYCZNA KATOWICE 2015

Psychiatria: Ciało i umysł

I Międzynarodowa Studencka Konferencja Psychiatryczna ma na celu zapoczątkowanie corocznych spotkań studentów oraz lekarzy stażystów zainteresowanych pracą badawczą z zakresu psychiatrii i psychoterapii. Głównym celem konferencji jest stworzenie globalnej platformy skierowanej przede wszystkim do osób na początku swojej kariery naukowej do wymiany wiedzy, dzielenia się swoją pracą i tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych. 
Udział w konferencji studenckiej, dla aktywnych i biernych uczestników, jest całkowicie BEZPŁATNY.
Nasze wydarzenie jest otwarte dla studentów różnych kierunków, ponieważ psychiatria jest dziedziną interdyscyplinarną. 
Konkurs prac naukowych podzielony jest na sesję prezentacji ustnych w języku polskim i angielskim oraz konkurs prac posterowych. Abstrakty przyjętych prac zostaną wydane w suplemencie recenzowanego czasopisma naukowego open-access dostępnego on-line.
Wszyscy zarejestrowani będą mogli uczestniczyć w równoległych wykładach zaproszonych gości poruszających szerokie spektrum zagadnień z zakresu psychiatrii (seksuologia, psychiatria dzieci i młodzieży, zagadnienie zaburzeń osobowości) oraz osobnej sesji pod patronatem European Federation of Psychiatric Trainees. 
Poza tym dla zainteresowanych uczestników konferencji odbędą sie również warsztaty dotyczące prowadzenia i publikowania prac naukowych oraz popołudniowe treningi z umiejętności miękkich (leadership, autoprezentacja), organizowane przy współpracy z IFMSA-Poland.

Szykujemy także wieczorny social program oraz wycieczki fakultatywne w niedzielę obejmujące między innymi wycieczkę fotograficzno-rowerowa: Nikiszowiec Magiczne Miejsce, wycieczkę do Parku Śląskiego, na zamek w Będzinie czy do Sztolni Czarnego Pstrąga (zapisy osobno po rejestracji).

Patronat Honorowy nad I Międzynarodową Studencką Konferencją Psychiatryczną objął Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław JAŁOWIECKI, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Organizator: Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zarząd STN ŚUM
Kontakt: ispc.katowice.2015@gmail.com
Język: polski, angielski
Rejestracja (w języku polskim): 9.02-9.03.2015 / http://tiny.pl/q3g8d
Abstrakty: rejestracja zostanie otwarta po 14.02.2015
Więcej infomacji: https://www.facebook.com/events/872320596143036/?source=1 

Fizyka dla Medyka

Mamy przyjemność zaprosić na III edycje  Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Fizyki Medycznej „Fizyka dla Medyka”. Odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2015 roku (piątek-niedziela) na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej  Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie .

Kwietniowa konferencja Studencka „Fizyka dla Medyka” jest trzecią edycją spotkań naukowych, organizowanych przez SKNFM Kerma, dotyczących wykorzystania zjawisk fizycznych w wielu aspektach nauki służącej diagnostyce i terapii ludzi. W tym wydarzeniu mogą uczestniczyć studenci fizyki medycznej, fizyki technicznej, medycyny, inżynierii biomedycznej oraz nauk pokrewnych. Spotkanie ma na celu zrzeszyć studentów tych właśnie kierunków. Spotkanie pozwoli pochwalić się zdobytą wiedzą, a także rozszerzyć zainteresowania. Na konferencji pojawi się również wiele osobistości ze świata fizyki medycznej, które podzielą się z nami swoim doświadczeniem. 

Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie internetowej, tam również można będzie dokonać zapisów:
http://www.fizykadlamedyka.pl/ 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku:
https://www.facebook.com/OgolnopolskaKonferencjaStudentowFizykiMedycznej?fref=ts

 

facebook

logo konferencja