Regulamin Dofinansowania

REGULAMIN DOFINANSOWANIA
Regulamin Rozdziału Środków
Przeznaczonych na Dofinansowanie Wyjazdów Naukowych Studentów
w roku kalendarzowym 2017

§ 1

Zasady i tryb udzielania zgody na wyjazd i jego dofinansowanie są regulowane
Zarządzeniem Nr 100/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach w sprawie: udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - zwany dalej Zarządem - ustala na drodze odrębnej uchwały oraz podaje do publicznej wiadomości
maksymalne kwoty dofinansowania - zwane dalej kwotami maksymalnymi - nie później niż do 20 stycznia danego roku kalendarzowego.

§ 3

Osobami upoważnionymi do opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania
ze środków finansowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego są:
a. Przewodniczący Zarządu,
b. Zastępcy Przewodniczącego Zarządu.

§ 4

1. Studenckie Towarzystwo Naukowe pokrywa koszty opłaty zjazdowej do 100%, natomiast koszty przejazdów oraz noclegów
w wysokości do 40% wnioskowanej kwoty, przy czym suma opłaty zjazdowej, noclegów oraz przejazdów nie może przekroczyć
kwoty maksymalnej określonej w danym roku kalendarzowym.

2. Z uwagi na konieczność równomiernego rozdysponowania środków pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi
Zarząd zastrzega sobie prawo do przyznawania kwoty niższej od kwot maksymalnych.

§ 5

1. O dofinansowanie wyjazdu ubiegać się mogą członkowie Studenckich Kół Naukowych zrzeszonych
w Studenckim Towarzystwie Naukowym posiadający status studenta.

2. Dana osoba w roku kalendarzowym otrzymać może nie więcej niż trzy dofinansowania wyjazdów naukowych
o procentowej wartości kwoty nie przekraczającej kwoty wnioskowanej:

Pierwszy wyjazd - 100%
Drugi wyjazd - 75%
Trzeci wyjazd - 50%

przy czym suma opłaty zjazdowej, noclegów oraz przejazdów nie może przekroczyć:
100% kwoty maksymalnej określonej w danym roku kalendarzowym w przypadku pierwszego wyjazdu,
75% kwoty maksymalnej w przypadku drugiego wyjazdu oraz
50% kwoty maksymalnej w przypadku trzeciego wyjazdu.

§ 6

1. Warunkiem przyznania dofinansowania wyjazdu na daną konferencję / zjazd / sympozjum / kongres jest wygłoszenie pracy
podczas obrad sesji plenarnej lub posterowej danej konferencji / zjazdu / sympozjum / kongresu albo innej za zgodą Zarządu.

2. O dofinansowanie wyjazdu na daną konferencję / zjazd / sympozjum / kongres ubiegać się może
co najwyżej dwóch pierwszych autorów pracy: Autor oraz Pierwszy Współautor.
Autor to pierwsza osoba wymieniona w pracy, natomiast Pierwszy Współautor to druga osoba wymieniona w pracy.

3. Pierwszy Współautor pracy ubiegać się może o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa kwoty dofinansowania
należnej pierwszemu Autorowi, przy uwzględnieniu liczby otrzymanych dofinansowań wyjazdów w danym roku kalendarzowym,
zarówno przez Autora, jak i Pierwszego Współautora, zgodnie z Tabelą 1, stanowiącą Załącznik 1 do Regulaminu rozdziału środków
przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów naukowych studentów.

§ 7

1. W przypadku przekroczenia w danym roku 70% kwoty przeznaczonej na wsparcie wyjazdów Studentów SUM
na krajowe i zagraniczne konferencje / zjazdy / sympozja / kongresy, Zarząd podejmie decyzję o ograniczeniu kwoty maksymalnej.
2. Z chwilą wykorzystania środków z preliminarza Studenckiego Towarzystwa Naukowego w danym roku kalendarzowym
wszystkie wnioski opiniowane są negatywnie.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Zarząd.
2. Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje Prorektor ds. Studiów i Studentów
po uzyskaniu opinii Zarządu.

 

Załącznik 1 do Regulaminu rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów naukowych studentów.

Tabela 1
MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY KRAJOWE DLA AUTORA I WSPÓŁAUTORA

reg dof tab1 pol 

MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE DLA AUTORA I WSPÓŁAUTORA

reg dof tab1 zag