Regulamin

SIMC 2016
International Medical Congress of Silesia 2016
-
XI Międzynarodowej i LV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej
Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach - Ligocie
28-29 kwiecień 2016 r.

§ 1.


1. Organizatorem „International Medical Congress of Silesia 2016" – „XI Międzynarodowej i LV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach – Ligocie", zwanej dalej (Konferencją) jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej (Komitetem) powołany przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2. Konferencja odbędzie się 28 i 29 kwietnia 2016 r. w salach wykładowych Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM w Katowicach przy ulicy Medyków w Katowicach - Ligocie.
3. Za udział w Konferencji nie będzie pobierana opłata.
4. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów.
5. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski i angielski.
6. Do uczestnictwa w Konferencji uprawnieni są studenci uczelni medycznych studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich wszystkich lat i kierunków, oraz lekarze stażyści, zrzeszeni w kołach naukowych przy uczelniach medycznych.
7. Kurator STN SUM powoła Komisję Naukową ds. Kwalifikacji Prac, zwaną dalej (Komisją), złożoną z pracowników naukowych SUM. Komisja będzie miała prawo kwalifikować prace do poszczególnych sesji.

§ 2.


1. W ramach Konferencji planowane są sesje prac oryginalnych oraz interdyscyplinarna sesja przypadków medycznych.
I - Sesje prac oryginalnych:
- Anestezjologii, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii;
- Biologii molekularnej i genetyki;
- Chirurgii;
- Chorób wewnętrznych;
- Dermatologii, alergologii i chorób zakaźnych;
- Dietetyki i żywienia;
- Farmaceutyczna;
- Fizjoterapii i aktywności fizycznej;
- Ginekologii, położnictwa i seksuologii;
- Innych specjalności zabiegowych;
- Kardiologii
- Kardiologii inwazyjnej i kardiochirurgii;
- Nauk podstawowych i medycyny doświadczalnej;
- Neonatologii;
- Neurologii i neurochirurgii;
- Onkologii klinicznej;
- Ortopedii,
- Pediatrii;
- Prac humanistycznych;
- Prac o tematyce medycznej i historycznej;
- Psychiatrii,
- Radiologii, radiodiagnostyki i medycyny nuklearnej.
- Stomatologii;
- Zdrowia publicznego i ochrony zdrowia;
II - Interdyscyplinarna Sesja Przypadków Medycznych:
- Specjalności zabiegowe;
- Specjalności niezabiegowe;

1. Aby dana sesja się odbyła, musi do niej zostać zgłoszonych co najmniej 5 prac. Jeżeli zostanie zgłoszone 4 prace lub mniej, Komisja zakwalifikuje je do innych sesji.
2. W przypadku gdy do danej sesji plenarnej zostanie zakwalifikowane więcej niż 25 prac Organizator zastrzega sobie prawo do podziału tej sesji.
3. Za górny limit prac w danej sesji naukowej uznaje się 50 prac (decyduje kolejność nadsyłania abstraktów).

§ 3.

1. Termin przesyłania streszczeń prac upływa o godzinie 23:59 dnia 20.03.2016 roku.
2. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę.
3. Każdy uczestnik może być pierwszym autorem maksymalnie 5 prac.
4. Limit autorów jednej pracy wynosi 6 osób. Prace które posiadają więcej niż 6 autorów nie będą kwalifikowane do wygłoszenia.
5. Prezentacje, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i będące częścią rozprawy doktorskiej bądź habilitacyjnej, nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury danej sesji. Decyzja ta będzie nieodwołalna.
6. Prace poglądowe nie będą kwalifikowane do wygłoszenia.
7. Komisja nie zakwalifikuje prac, których współautorami są doktoranci, lub pracownicy naukowi uczelni wyższych oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej pracy z sesji naukowej w trakcie trwania Konferencji.
8. Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanej przez nadsyłającego pracę sesji naukowej na podstawie decyzji Komisji.
9. Komitet odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

§ 4.

1. Streszczenie musi być przesłane za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym http://stn.sum.edu.pl.
2. Prace spoza formularza rejestracyjnego nie będą brane pod uwagę.
3. Należy poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.
4. Limit znaków dla streszczenia w języku polskim wynosi 1900, natomiast dla streszczenia w języku angielskim 1700.
5. Streszczenie nie może zawierać tabel i wykresów.
6. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
7. Po wprowadzeniu danych do formularza rejestracyjnego nie będzie możliwości ich zmian.
8. Prace wysłane po terminie nie będą weryfikowane.
9. Informacja o przydzieleniu pracy do określonej sesji zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu rejestracyjnym.
10. Lista zakwalifikowanych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl) w terminie do dwóch tygodni od zakończenia ostatecznej rejestracji.

§ 5.

1. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.
2. Autorzy pracy są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku angielskim.
3. Nieprzekraczalny czas przeznaczony na prezentację wynosi 7 minut, na dyskusję 3 minuty.
4. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.
5. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje powinny być zapisane na nośniku typu „pendrive" w programie Power Point (w formacie .ppt lub .pptx) lub formacie .pdf. Prezentacje dostarczone w inny niż ww. sposób nie będą akceptowane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.
6. Prezentacje w innym formacie niż Power Point oraz pdf. nie będą przyjęte i dopuszczone do prezentacji.
7. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej daną sesję w odpowiedniej sali w godzinach 8.00 - 8.30. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie spowoduje przesunięcie wystąpienia na koniec sesji.
8. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej wystąpienie zostanie przesunięte na koniec sesji.
9. Lista zakwalifikowanych prac będzie tym samym kolejnością wygłaszanych prac. Ewentualne uwagi można zgłaszać do tygodnia od opublikowania listy na stronie internetowej (http://stn.sum.edu.pl).

§ 6.

1. Pracę będą oceniane przez Jury, w skład których wejdą pracownicy naukowi i specjaliści z danych dziedzin. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.
2. Członek Jury nie może oceniać prac pochodzących z koła, którego jest opiekunem.
3. Elementy pracy oceniane przez Jury: wartość merytoryczna (wstęp, cel, materiał, metody badawcze, wyniki, wnioski), sposób prezentacji, przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na prezentację, sposób prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie pracy.
4. Za wygłoszenie prezentacji oraz dyskusję w języku angielskim autorom przysługuje dodatkowy 1 punkt do oceny ogólnej od każdego członka Jury.
5. Po zakończeniu każdej sesji w obecności przedstawiciela Jury sporządzony będzie protokół zawierający ocenę poszczególnych prac.
6. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokołach w sesjach zostaną wyłonione:
a. 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz 2 wyróżnienia, gdy liczba prac w danej sesji przekroczy 20;
b. 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie, gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 20 i nie mniej niż 16;
c. 3 najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce), gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 15 i nie mniej niż 10;
d. 2 najlepsze praca (I miejsce i II miejsce), gdy liczba prac w danej sesji wyniesie co najwyżej 9.
7. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplom z wyszczególnieniem sesji, autorów, tytułu oraz zajętego miejsca.

§ 7.

1. Jedynym dowodem uczestnictwa w Konferencji jest Certyfikat wystawiany po zamknięciu obrad Konferencji. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach, oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.
2. Certyfikaty będą wydawane po zakończeniu każdej sesji.
3. Oficjalne wyniki klasyfikacji prac zostaną ogłoszone podczas podsumowania Konferencji w dniu 29 kwietnia 2016 po zakończeniu wszystkich sesji.
4. Informacje dotyczące wyników nie będą udzielane telefonicznie.
5. Plan Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej STN.
6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Zarząd STN SUM wraz z Kuratorem.

 

facebook

MEDtube2

 

biotechnologia-logo

 

  

top dlastudenta 2